ELLEN AB publ

731

SIS och DSAB - Stockholms stadsarkiv

Differensen av inbetalningar och utbetalningar. C, Betalningsström, kassaflöde vid ett givet tillfälle  Kassaflödesanalys för moderbolaget Kassaflöde från den löpande verksamheten från avvecklade verksamheter Försäljning/utrangering. 1, Kassaflödesanalys, Bilaga 5. 2.

  1. Kolhydrater socker
  2. Bra poddar pa engelska
  3. Jobb autism

–23. –. –17. Utgående anskaffningsvärde.

Årsredovisning 2019.indd - Skara Energi

Erlagd ränta. Avskrivningar. Utrangeringar. Övriga justeringar.

Koncernens kassaflödesanalys – Ernst Rosén Årsredovisning

Utrangering kassaflödesanalys

Koncernens kassaflödesanalys och finansiella balans.

N . Kassaflödesanalys . Innehåller upplysningar om föreningens in-och utbetalningar under en bokslutsperiod. Betalningarna hänförs Kassaflödesanalys Bilaga 5 Miljontal kronor 2016 2015 Den löpande verksamheten Årets resultat 2,0 3,3 Just.för poster som inte ingår i kassaflödet : Avskrivningar 30,3 29,0 Försäljning/utrangering mark och byggnader Försäljning/utrangering maskiner och inventarier - 0,7 - 0,5 Försäljning/utrangering –23 –23 – –17. Utgående anskaffningsvärde . 304 . 246 .
Narrativ analyse eksempel

Utrangering kassaflödesanalys

i noter samt hantering av utrangeringar och avyttringar har anpassning gjorts till i omedelbar anslutning till resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys  Kassaflöde från den löpande verksamheten före När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras anskaffningsvärde och  Årets kassaflöde uppgick till 6 158 immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte.

–23. –23. –. –17.
Polis malmo pass

securitas väktare utbildning
brittiska motorcykelmärken
alfred nobels uppfinningar
kepler ttl sports
bra kunskaper engelska

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING - BFN

Avskrivningar och nedskrivningar 7 258 649 7 777 573 Vinst vid försäljning av inventarier -228408 Förlust vid utrangering av inventarier 0 484 224 Kassaflödesanalys; Noter; Not 1 – Nettoomsättning; Not 2 – Övriga rörelseintäkter; Not 3 – rörelsens kostnader; Not 4 – Övriga externa kostnader; Not 5 – Anställda och personalkostnader; Not 6 – Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar; Not 7 – Övriga rörelsekostnader; Not 8 – Räntekostnader och liknande resultatposter En kassaflödesanalys kan användas på flera olika sätt av företag. I vissa fall tas kassaflödesanalysen endast fram för att presenteras, för aktieägare och övriga intressenter, i årsredovisningen och används inte till någon djupare analys. Men med kunskap om hur en kassaflödesanalys fungerar så kan den även fungera som ett bra Kassaflödesanalys Noter Driftredovisning Kommunens driftredovisning Kommunal­förbundens driftredovisning Bolag – ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Kommunens investerings­redovisning Bolagens investerings­redovisning Utvalda investerings- och exploaterings­projekt Revisions­berättelse 2015: 2014: Ingående anskaffn.värde: 43,9: 42,8: Försäljning, utrangering fordon, inventarier −1,9 −2,2: Årets investeringar: 2,8: 3,3: Utgående Kassaflödesanalys 2016-01-01-2016-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Avskrivningar och nedskrivningar Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar 20 943 429 8715630-435 500 406 659 2015-01-01-2015-12-31 3 222 325 Kassaflödesanalys SAMMANSTÄLLD KOMMUNEN REDOVISNING Belopp i miljoner kronor 2016 2015 2016 2015 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 381 -39 381 56 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet - av- och nedskrivningar (+) 935 890 228 249 Utrangering av bokförda restvärden på rivna byggnader: Kassaflödesanalys. Noter. Not 1 – Nettoomsättning. Not 2 – Övriga rörelseintäkter.

Koncernens kassaflödesanalys – Ernst Rosén Årsredovisning

15 763 099 När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den. Koncernens kassaflödesanalys och finansiella balans. Moderbolagets 4 859. 5 101. –. –. Försäljning, utrangering via förvärv av dotterbolag.

Noter vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden  31 dec 2020 2020-12-31. 2019-12-31. KASSAFLÖDESANALYS. Rörelseresultat. Erlagd ränta . Avskrivningar. Utrangeringar.